За нас

Кои сме ние?

ФОНДАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВНА И ХУМАНИТАРНО ОПШТЕСТВЕНА ДЕЈНОСТ „ЕДУКАТА“

Визија

Визијата на Фондацијата Едуката е да го помогне и поддржи севкупниот развој на општеството преку активности и дејности за унапредување и поддршка на образованието кај ранливи категории на општествената заедница.

Мисија

Фондацијата Едуката преку стипендии ќе се обиде да создаде можности за образование на деца од ранливи групи.

Стратешка цел

Во насока на реализација на мисијата и визијата, подготвена е програма за стипендирање. Целта на оваа програма е унапредување на образованието преку образовни стипендии за талентирани ученици, кои потекнуваат од ранливи општествени групи. Распределувањето и користењето на средствата, со цел да се реализираат програмските определби, ќе се врши врз основа на правилник во кој прецизно ќе биде утврдена постапката и критериумите за користење на средствата на Фондацијата.

Нашиот Тим

© 2022 Едуката. Сите права задржани.